Smlouva o prodloužení vlasů

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

Prodloužení vlasů bude zhotoveno z pravých lidských vlasů uvedeného původu. Viz specifikace Předmětu smlouvy. Spoje jsou zpevněné originál italským keratinem. V případě mini tunelů jsou spoje z mědi. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.

2. Termín plnění: Prodloužení bude provedeno v salonu AFRODITI s.r.o. na adrese Lodecká 1, Praha 1 v termínu uvedeném v předmětu smlouvy. V případě požadavkům termínu, který neodpovídá standardním technologickým postupům si zhotovitel vyhrazuje právo na změnu termínu viz 6.3.

3. Povinnosti objednatele: Objednatel se dostaví v dohodnutém termínu s umytou hlavou bez použití masky na odrosty. Masku je možné použít pouze na konce vlasů. V případě nedodržení této podmínky, spoje mohou sjíždět.

4. Povinnosti zhotovitele: Zhotovitel je povinen připravit vlasy v daném odstínu (tolerance +-0,5 odstín dle barevnice pravých vlasů AFRODITI) a v dohodnutém množství.

5. Cena a způsob placení

5.1. Celková cena za prodloužení je stanovena částkou uvedenou v předmětu plnění závislou na skutečném množství aplikovaných pramenů. Množství aplikovaných vlasů nelze předem přesně určit, nechává se na odborném posouzení kadeřníka během aplikace s přihlédnutím k individuálním vlastnostem vlasů – hustota, vlasový vír a preferencím zákaznice.

5.2. Smluvní strany potvrzují, že před podpisem této smlouvy zaplatil objednatel zhotoviteli zálohu ve  výši uvedené v předmětu smlouvy. Záloha je na blokaci vlasů a jejich následné zpracování na míru a je nevratná, i když k prodloužení vlasů nedojde.

5.3 Zbývající část ceny bude zaplacena hotově ihned po dokončení prodloužení vlasů. V salonu není možné platit kartou.

6. Další ujednání

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s přihlédnutím ke specifikům a omezením pravých vlasů.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy před aplikací, jestliže vybrané vlasy nebudou připraveny v daném termínu v potřebném množství a barvě (tolerance +-1 odstín dle barevnice pravých vlasů AFRODITI).

Při termínu kratším než je doba obvyklá přípravy vlasů (15 pracovních dnů) a ohrožení kvality vlasů urychlením technologickým postupů, zhotovitel má právo objednatele kontaktovat a domluvit termín odpovídají obvyklé době přípravy vlasů bez možnosti objednatele odstoupení od smlouvy. Pokud se vlasy začnou na zakázku odbarvovat, snažíme se maximálně vyjít vstříc i s kratším termínem. Pokud během odbarvení zjistíme, že Vámi vlasy nelze odbarvit na požadovaný odstín bez porušení kvality, bude výsledný odstín ponechán na finálním odstínu. Během konzultace budete seznámena s možnostmi a omezeními vybraných vlasů.

6.4. Zhotovitel poskytuje na pravé vlasy záruku proti zacuchání a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne předání za splnění podmínek, že vlasy nebyly chemicky a tepelně upravovány či nebyly servisovány mimo salon AFRODITI. Tato záruka se nevztahuje na vlasy Platinia, Blond, Ruské a Slovanské, které byly průmyslově odbarveny, nepatří tedy mezi panenské vlasy.

6.5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vlasů jako třepení konečků, ztráta lesku, lámání vlasů, šedivění vlasů, změna barvy, tvrdost či změnu vlnitosti. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný či elektronický dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

6.6. Prodloužené prameny odrůstají s vlastními vlasy a každé 3 měsíce je nutné vlasy posunout a spoj znovu zpevnit. Cena je min 32Kč mini tunely, ringy a 37Kč keratinové termospoje. Na posunutí je nutné mít perfektně umyté vlasy, především spoje, jinak nejdou předělat a musí se zkracovat a je účtována vlásenkářkami vyšší částka za předělání.

6.7. Prameny spadlé do 1 měsíce včetně od data aplikace, se aplikují bezplatně zpět. Musí být aplikovány do 1 měsíce včetně, na pozdější reklamaci není brán zřetel.

 7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně či elektronicky.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.3 Originál Smlouvy je archivován v salonu po dobu dvou let a je přístupný po objednání min. den předem k nahlédnutí.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji stvrzují podpisem Přijaté objednávky.

AFRODITI s.r.o Ing. Ivana Hanyšová